| Opis i primena proizvoda:

Membranska filtracija predstavlja posebnu tehnološku grupu u domenu tretmana voda. Kada voda zajedno sa prisutnim nečistoćama dođe na polupropusnu membranu, njen tok se deli u dva dela: probojni – koji prolazi kroz otvore membrane i predstavlja prečišćenu vodu i koncentrisani – koji, zajedno sa zadržanim nečistoćama, odlazi u odvod u obliku tehničke otpadne vode.

U zavisnosti od parametara propusnosti membrane, razlikujemo sledeće membranske filtracije:

– mikrofiltracija

– ultrafiltracija

– nanofiltracija

– reversna osmoza

Tehnološki najzastupljeniji su sistemi reversne osmoze (RO sistemi). Reč je o proizvodnji vode izuzetno male provodljivosti (manje i od 10 µS/cm).

Princip finkcionisanja može da se pronađe u prirodi gde biljke, koje iz sredine sa manjim unutrašnjim pritiskom, kao što je zemlja, crpe hranjlive materije i prenose ih polupropusnim membrana i do poslednjeg lista na njihovom vrhu.

U osmoskoj membrani se događa obrnut proces. Otvori na polupropusnoj osmoskoj membrani su toliko sitni da zadržavaju najveći deo nečistoća iz vode, čak i molekularne spojeve. Najmanja poznata bakterija veličine je 0,2 mikrona, najmanji virus 0,002 mikrona, a otvor na polupropusnoj membrani veličine je 0,0005 mikrona. Iz ove komparacije je vidljivo da ni virisu ni bakterije ne mogu proći kroz membrane.

Uz pomoć visokog pritiska i prolaska vode kroz specijalne membrane ulazni protok vode se deli na permeat (demineralizovana voda) i koncentrat (voda sa koncentrisanim sadržajem minerala-soli). Permeat se transportuje prema potrošaču, a koncentrat se ispušta u kanalizaciju. Permeat koji definiše kapacitet RO uređaja je, osim protoka, odnos permeata i koncentrata (efikasnost). Najčešće je odnos 75% ulaznog protoka permeat, a 25% ulaznog protoka koncentrata. Ulazna voda u RO uređaj, mora posebno da se tretira. U zavisnosti od kvaliteta vode, potrebna je mehanička filtracija (1-3µm), omekšavanje (ako je tvrdoća vode velika), uklanjanje slobodnog hlora (ako postoji u ulaznoj vodi) odnodno uklanjanje gvožđa.

| Elementi R uređaja:

– Mehanički filter perofracije 1µm

– Kuglasti ventil ručno upravljan ili upravljan pomoću elektromagnetnog ili pneumatskog aktuatora

– Senzor pritiska

– Visokopritisna pumpa

– RO modul – kućište sa membranama

– Elektroda za provodljivost

– Merač protoka

– Kontroler funkcionalnosti u zavisnosti od zahteva korisnika

– CIP rezervoar prema zahtevu

– Cevni razvod

– Nisko pritisni razvod (materijal PVC)

– Visoko pritisni razvod (materijal Inox)

– Opciono: dozirni sistem (prema zahtevu korisnika)

| Radni parametri:

– zadržavanje soli: 98-99%

– efikasnost: 70-80%, nominalno 75%

– pritisak napojne vode: 2-6 bara

– radni pritisak (pritisak u modulu): 8-12 bara (u zavisnosti od kvaliteta sirove vode)

– električna provodljivost permeata: ispod 30µS/cm

– pH vrenost permeata: 6,2-6,5

– kvalitet sirove vode (mehaničkih nečisto-ća: max 100µm; koncentracija gvožđa: max 0,3 mg/l; koncentracija slobodnog hlora: max 0,02 mg/l; ukupna tvrdoća sirove vode: max 0,1 dH, utrošak KMnO₄: manje od 8 mg/l). U slučaju da sirova voda ne zadovoljava navedene kvalitete, neophodan je predtretman.

| RO sistemi manjeg kapaciteta:

Sistemi koji se koriste za laboratorije (u nekim slučajevima i za kućnu upotrebu, sa sistemom umešavanja), ili specifične procese manjeg kapaciteta (do 90 lit/h permeata).

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud