| Opis i primena proizvoda:

Vode, koje sadrže gvožđe, su kod uzimanja uzorka bistre. Za kratko vreme stajanja, u dodiru sa vazduhom voda se zamuti. U početku se u kontaktu sa kiseonikom iz vazduha izdvaja trovalentno gvožđe, koje se konačno u obliku flokula istaloži na dno kao crveno-smeđi mulj. Veće koncentracije od 0,3 mg/l u vodi za piće, tekstilnoj industriji, u industriji kvasca, u kožnoj i papirnoj industiji, nisu dozvoljene. Gvožđe, takođe, smeta kod pripreme omekšane vode jer se veže za jonsku masu i smanjuje joj kapacitet.

 

Deferizatori su uređaji koji katalitičkim putem prevode dvovalentno gvožđe u trovalentno, koje se taloži na filtracionoj ispuni i povremeno, protivstrujnim ispiranjem, izbacuje iz filtera. Procesom protivstrujnog ispiranja filtera, može da se upravlja ručno, odnosno automatski, vremenski kontrolisano. Kod automatskih deferizatora postoje opcije sa  elektro-mehaničkom ili elektronskom upravlja-čkom glavom, odnosno verzijom koja ima PLC, u zavisnosti od potreba korisnika.

 

Takođe, u zavisnosti od koncentracije gvožđa i mangana, koncentracije kiseonika i kvaliteta vode koja se filtrira, mogu da se primene dva tipa katalitičkih ispuna:

 

1) ispune koje se regenerišu

2) ispune koje se ne regenerišu

 

Uređaj ispunjen masom koja se regeneriše, poseduje i dozirni sistem za pripremu i doziranje sredstva za regeneraciju. Sredstvo za regeneraciju je najčešće rastvor KMnO₄ ili neko drugo oksidaciono sredstvo. Pored uklanjanja gvožđa i mangana, ovim uređajima efikasno se može ukloniti arsen (As) i vodinik-sulfid (H₂S).

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud